Naar inhoud

Privacyverklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?

Vzw Kunstwijk hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke  wettelijke bepalingen, met name de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening").

Met deze Privacyverklaring wil vzw Kunstwijk u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming aan mogelijke verwerkingshandelingen door vzw Kunstwijk, zoals beschreven in dit document.

We houden ons het recht voor om onze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de site van vzw Kunstwijk. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

2.Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website is een initiatief van:

VZW KUNSTWIJK

Naamsestraat 10

1000 Brussel

België

Ondernemingsnummer: 0410.545.174

E-mail: info@kunstwijk.be

Telefoon: +32 (0)2 411.71.44

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Vzw Kunstwijk verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door vzw Kunstwijk:

 • Identificatiegegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens met betrekking tot de verbinding (IP-adressen, etc.)
 • Rijksregisternummer en identificatienummer van de sociale zekerheid
 • Beeldopnamen
 • Geluidsopnamen

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Vzw Kunstwijk verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig zijn voor u, het verlenen van ondersteuning en de opvolging van klachten.
 • Het verbeteren en personaliseren van onze diensten.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Bij een bezoek aan de website van vzw Kunstwijk worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van vzw Kunstwijk bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan vzw Kunstwijk en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt vzw Kunstwijk zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen vzw Kunstwijk.  Uw persoonsgegevens zullen dus niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn, zonder uw voorafgaande toestemming. Vzw Kunstwijk heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. 

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u de website van vzw Kunstwijk wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden zoals beschreven in punt 4.  Deze worden verzameld en verwerkt op een passende, relevante en niet-overdraagbare manier, en worden niet langer opgeslagen dan nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken.

Alle technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de risico's van illegale of ongeoorloofde toegang of verwerking van uw persoonlijke gegevens tot een minimum te beperken. In geval van inbraak in haar computersystemen zal de vzw Kunstwijk onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2. TOEGANGsrecht

Als u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u recht op informatie over de verwerking van uw gegevens. Zo hebt u het recht om te weten wat het doel van de verwerking is, om welke categorieën van gegevens het gaat, aan welke categorieën van ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen en welke rechten u op uw gegevens kunt uitoefenen.

6.3. RECHT OP CORRECTIE

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf de nodige wijzigingen in zijn "gebruikersaccount" aan te brengen, maar u kunt ook een schriftelijk verzoek tot ons richten.

6.4. RECHT OM TE WISSEN (OF "RECHT OM TE VERGETEN")

Daarnaast heeft u in de volgende gevallen het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen:

 • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • U heeft op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht van verzet;
 • Uw gegevens zijn illegaal verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

De vzw Kunstwijk beslist op eigen initiatief of aan bovenstaande criteria wordt voldaan.

6.5. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

In bepaalde gevallen heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, in het bijzonder in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of voor de tijd die vzw Kunstwijk nodig heeft om te controleren of u uw recht op het wissen op geldige wijze kunt uitoefenen.

6.6. RECHT op BEZWAAR

U heeft ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Vzw Kunstwijk zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij zij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die voorrang hebben op uw recht tot verzet.

6.7. RECHT OP GEGEVENSPORTABILITEIT

U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons hebt bezorgd in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens aan een andere dienstverlener worden doorgegeven, tenzij dit technisch onmogelijk is.

6.8. RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking van uw toestemming vóór de intrekking.

7. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, dient u per aangetekende brief een aanvraag te sturen naar vzw Kunstwijk, Naamsestraat 10, 1000 Brussel of per e-mail naar info@kunstwijk.be.  Wij zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van de aanvraag reageren.

8. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door de vzw Kunstwijk, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, die vanaf 25 mei 2018 de autoriteit voor de bescherming van de persoonsgegevens is geworden (https://www.privacycommission.be/).