Naar inhoud

Het Justitiepaleis stellingvrij in 2030

30 november 2020

De Kunstwijk v.z.w. heeft zich eind vorig jaar geëngageerd om de actie van de Stichting Poelaert voor de renovatie van het Justitiepaleis van Brussel en haar onmiddellijke omgeving te ondersteunen. 

Vandaag kunnen we stellen dat het werk van de Stichting Poelaert niet onopgemerkt voorbij ging.  Zo blijkt deze nu voorzitter van de "Steerco" is geworden.  Dat is het coördinerend orgaan van alle entiteiten die betrokken zijn bij de renovatie: met name de Regie der Gebouwen, de FOD Justitie, de Stad Brussel, het Brussels Gewest en de Directie Cultureel Erfgoed.

De Stichting is eveneens voorzitter van een comité waarin alle leidinggevenden zetelen die betrokken zijn bij het Justitiepaleis. Dit comité werkt aan het definiëren van de behoeften van justitie voor de komende jaren.

De Stichting heeft daarnaast ook contact opgenomen met de nieuwe minister van Justitie en de staatssecretaris van de Regie der Gebouwen waarbij de hoogdringendheid van de renovatie en modernisering van dit belangrijke gebouw in Brussel werd aangekaart.  Er is gevraagd om absolute voorrang te geven aan dit dossier en de nodige mensen en financiële middelen ter beschikking te stellen.  

De verwijdering van de steigers is gepland voor 2030, na het beëindigen van de werkzaamheden die de installatie ervan in 1987 rechtvaardigden ... ! Dit werk zal twee en een half jaar per facade in beslag nemen, te beginnen met de hoofdgevel.

Zonder te wachten op de restauratie van de buitenkant van het gebouw, is men begonnen aan de programmering van de binnenwerkzaamheden. De optie die door alle juristen wordt weerhouden, is dat het gebouw vooral voor juridische doeleinden wordt gebruikt: zo is er bijvoorbeeld geen sprake meer van het inplanten van een winkelcentrum. 
Het einde van de heropwaarderingswerken van het Justitiepaleis is voorzien in 2040.

De Kunstwijk v.z.w. steunt de Stichting Poelaert door studies te laten uitvoeren of financiële hulp te geven bij het uitvoeren van een reeks studies gelanceerd in opdracht van de Stichting. Deze studies zijn enerzijds bedoeld als leidraad bij de werken; anderzijds beogen ze de start van bepaalde werken te bespoedigen. 

Het betreft: 

  • De financiering van het scannen van de plannen van het Justitiepaleis, die in het archief van de voormalige conservator van het Justitiepaleis, Albert Storrer, werden gevonden;
  • Financiële tussenkomst in de publicatie van een boek gewijd aan deze documenten en aan de geschriften van Victor Horta met betrekking tot het Justitiepaleis; 
  • Financiële steun voor een onderzoek van twee architecten, wiens opdracht erin bestaat om enerzijds, een inventaris op te maken van de huisvestingsbehoeften van elk belangrijk rechtsorgaan. Anderzijds, zullen ze een aantal hedendaagse rechtsgebouwen in België en in Europa bestuderen om daaruit de nodige lessen te trekken;
  • Een historica heeft de opdracht gekregen om een historische studie te schrijven over het Poelaertplein, een plein met een rijke geschiedenis;
  • Er is een onderzoek gestart om de positieve en negatieve punten van het Poelaertplein in kaart te brengen. Ondanks haar troeven is dit inderdaad niet zo’n aantrekkelijk plein.  We kijken dan ook uit naar suggesties ter verbetering op korte, middellange en lange termijn;
  • De hellingen van het Justitiepaleis, die naar de Marollen leiden, zijn in een trieste staat.  Er zal een wedstrijd worden ingericht om ideeën in te zamelen om deze gebruiksvriendelijker te maken;
  • En tot slot blijft de Kunstwijk v.z.w., na een historische studie van de site en een architectuurwedstrijd, samen met de Stad werken aan de heropwaardering van het Jan Jacobsplein, gelegen aan de voet van het Paleis van Justitie.

De bijdrage van de Kunstwijk v.z.w. aan het opmerkelijke werk van de Stichting Poelaert heeft tot doel de broodnoodzakelijke werken aan het Justitiepaleis beter te omkaderen en te versnellen. Het betreft hier immers één van de meest verrassende gebouwen ter wereld, en het staat in Brussel!